KST
Verejné obstarávanie
Výzva na predkladanie cenových ponúk na „Vybudovanie via-ferraty v priestore Priečneho sedla vo Vysokých tatrách“ Tlačiť E-mail

Klub slovenských turistov v súvislosti s realizáciou projektu „PLSK.01.01.00-00-0116/17 - Hory bez hraníc - integrácia siete turistických chodníkov do cezhraničného turistického produktu“ spolufinancovaného v rámci Operačného programu Interreg V-A PL-SK, týmto vyhlasuje:

Výzvu na predkladanie cenových ponúk na „Vybudovanie via-ferraty v priestore Priečneho sedla vo Vysokých tatrách“.

Interreg logo - povinná publicita

Dokumenty:

 
UKONČENÉ_Verejné obstarávanie - značkársky informačný systém Tlačiť E-mail
KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV, ako obstrávatel' v zmysle § 8, ods. 1 písm. c) Zákona č. 343/12015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,ZVO") Vás žiadame
o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zakazky:


Výoj a realizácia značkárskeho informačného systému KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV.


 
UKONČENÉ: Výzva na predloženie ponuky - nábytok Tlačiť E-mail

Klub slovenských turistov so sídlom v Bratislave, Záborského 33 (ďalej len KST) zverejňuje výzvu na predloženie ponuky do výberového konania na výrobu, dodanie a montáž kancelárskeho nábytku do kancelárie správcu databázy spoločných turistických chodníkov. Úspešnému uchádzačovi bude vystavená objednávka na dodanie obstarávaného tovaru a dodanie montážnych prác.

Špecifikácia obstarávaného tovaru, vizualizácia očakávaného riešenia a okótované plány:
 
UKONČENÉ: Výzva na predloženie ponuky Tlačiť E-mail

Klub slovenských turistov, ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO") žiada potenciálnych dodávateľov s relevantným výrobným programom o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:

  1. výroba informačných prvkov pre pešie turistické značkovanie,
  2. výroba nosných prvkov pre pešie turistické značkovanie,
  3. striešky na smerovníky.

Celé znenie a podmienky výzvy, plus prílohy so špecifikáciou:

 Verejné obstarávanie 2020: Výzva na predloženie ponuky, str. 1.pdf 
 Verejné obstarávanie 2020: Výzva na predloženie ponuky, str. 2.pdf
 Verejné obstarávanie 2020: Výzva na predloženie ponuky, str. 3.pdf
 Príloha č. 1, informačné prvky.pdf
 Príloha č. 2, smerovník.pdf
 Príloha č. 3, strieška na smerovník.pdf

Lehota na predloženie ponuky: do 23. októbra 2020, do 12,00 hod.

 
UKONČENÉ: Verejné obstarávanie - výzva na predloženie ponuky Tlačiť E-mail
Interreg_Poland-Slovakia_SK_01FUND_RGB

Klub slovenských turistov so sídlom Záborského 33, 831 03 Bratislava 3 (ďalej len KST) zverejňuje výzvu na predloženie ponuky do výberového konania na dodávateľa rekonštrukcie dvoch miestností v sídle KST - školiacej miestnosti a miestnosti pre správcu databázy turistických chodníkov.

Predmetom obstarávania je realizácia rekonštrukcie školiacej miestnosti (515 x 780 cm) a miestnosti pre správcu databázy turistických chodníkov (270 x 315 cm) v prízemí sídla Klubu slovenských turistov (KST). Objekt sídla KST je pôvodne rodinný dom upravený pre účely ústredia klubu. 
« ZačiatokDozadu123DopreduKoniec »

Stránka 2 z 3

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.