KST
Kvalifikácia
Kvalifikačný systém Tlačiť E-mail
Vážená turistická obec, priaznivci turistiky.

Klub slovenských turistov prešiel v roku 2018 dvomi významnými míľnikmi v rámci vzdelávania. KST po snažení dosal štatút „Národnej športovej organizácie“ čím je oprávnený vzdelávať na národnej úrovni inštruktorské a ďalšie kvalifikácie v rámci jednotlivých typov presunu či príbuzných aktivít. Druhým míľnikom je vzhľadom na končiacu starú akreditáciu zmena systému vzdelávacej činnosti  tak, aby sme dodržiavali platnú legislatívu, ktorou je Zákon o športe (Zákon č. 354/2016 Z. z.,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe) a Vyhláška č. 110/2016 Z. z. MŠVVŠ SR o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe. 

Okrem zmeny v kvalifikačnom systéme – zákon vníma iba inštruktorské vzdelávanie (cvičiteľská kvalifikácia zaniká) je podmienkou vzdelávania aktívna spolupráca so špecializovanými vysokými školami  telovýchovného a trénerského zamerania. Tu na uvedené vysoké školy prechádza garancia a vedenie vzdelávacieho procesu –všeobecnej časti vzdelávania.  Ako Národná športová organizácia, KST garantuje systém vedenia, organizácie špeciálnej časti školenia.

Systém vzdelávania Inštruktorov turistiky - ako odborníkov v športe jednotlivých kvalifikačných stupňov a presunov sa pre to člení na:

Ako vnímať inštruktorskú kvalifikáciu?
Inštruktorskú kvalifikáciu získava človek, ktorý disponuje vhodnými odbornými vedomosťami a zručnosťami zo špecializovanej problematiky ktoré sú potrebné pre vykonávanie špecializovaných činností v prírodnom prostredí a rôzneho spôsobu presunu. 
Základnou legislatívnou podmienkou pre budúceho Inštruktora je ukončené stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie.

Inštruktor
 turistickej kvalifikácie okrem toho disponuje základnými pedagogickými predpokladmi na základe ktorých je schopný byť autoritou a lídrom v kolektíve, má organizačné zručnosti a prirodzenú zodpovednosť. Preto je z pohľadu zákona definovaný ako „odborník v športe“.   Absolvovaním všeobecnej časti vzdelávania získava vedomosti o človeku ako sú anatómia človeka, fyziológia človeka, pedagogika a psychológia športu, biomechanika športu, teória a didaktika športu atď. (podľa  Vyhláška č. 110/2016 Z. z. MŠVVŠ SR o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe). 
Inštruktor okrem výuky zručností by mal byť schopný viesť osvetovú činnosť z pohľadu podpory zdravia, zvyšovania telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti frekventanta odborného vzdelávania. "Nie len naučiť, ale aj viesť, usmerniť a poradiť."
Aj tu v rámci jednotlivých presunových sekcií v rámci KST dochádza k reštrukturalizácií v rámci systému vzdelávania.
Systém vzdelávania je od najnižšej kvalifikácie (1. kvalifikačný stupeň) po najvyššiu kvalifikáciu (3. kvalifikačný stupeň).


turistick_kvalifikcia

Učebné plány jednotlivých špecializácií:
Metodické kvalifikácie
Inštruktor vysokohorskej turistiky 1. kvalifikačného stupňa
Inštruktor vysokohorskej turistiky 2. kvalifikačného stupňa
Inštruktor vysokohorskej turistiky 3. kvalifikačného stupňa
 Inštruktor vodnej turistiky 3. kvalifikačného stupňa
 Inštruktor lyžiarskej turistiky 1. kvalifikačného stupňa
 Inštruktor lyžiarskej turistiky 2. kvalifikačného stupňa
 Inštruktor lyžiarskej turistiky 3. kvalifikačného stupňa
Inštruktor jazdeckej turistiky 1. kvalifikačného stupňa
Inštruktor jazdeckej turistiky 2. kvalifikačného stupňa
Inštruktor jazdeckej turistiky 3. kvalifikačného stupňa

Viac informácií ku systému vzdelávania nájdete na webe Učebno - metodickej komisie KST

Učebno - metodická komisia KST koordinuje systém vzdelávania z pohľadu zabezpečenia všeobecnej časti a zverejňuje termíny  školení špeciálnej časti v rámci jednotlivých sekcií.
HARMONOGRAM VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT PRE ROK 2020
 
Vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré sa vyžadujú na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti inštruktor športu Tlačiť E-mail
Vyhláška č. 110/2016 Z. z. MŠVVŠ SR o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe.

Inštruktor športu I. kvalifikačného stupňa (zodpovedá úrovni 3 Európskeho kvalifikačného rámca)

1. má stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie
2. vie definovať základné vedomosti o charakteristike pohybovej aktivity v živote človeka
3. ovláda základné vedomosti potrebné na aplikovanie poznatkov pre pochopenie stratégie prevencie vybraných civilizačných ochorení
4. vie rozlíšiť základné vedomosti pre koncipovanie komplexných aktivít podpory zdravého životného štýlu
5. vie v praxi ukázať zručnosti v rámci svojej odbornej spôsobilosti
6. vie definovať základné motivačné činitele účastníkov pohybovej aktivity k pravidelnej činnosti a starostlivosti o zdravie
7. má základné poznatky o možnostiach monitorovania efektivity pohybových činností
8. je spôsobilý odporúčať pohybové programy pre rôzne vekové kategórie

Inštruktor športu II. kvalifikačného stupňa (zodpovedá úrovni 4 Európskeho kvalifikačného rámca)
1. má úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie
2. má najmenej jednoročnú prax pri výkone činnosti inštruktor športu od získania odbornej spôsobilosti inštruktor športu I. kvalifikačného stupňa
3. vie vysvetliť základné vedomosti o charakteristike pohybovej aktivity v živote človeka
4. vie diferencovať vedomosti potrebné na aplikovanie poznatkov pre pochopenie stratégie prevencie vybraných civilizačných ochorení
5. vie aplikovať základné vedomosti pre koncipovanie komplexných aktivít podpory zdravého životného štýlu
6. vie vysvetliť a v praxi preukázať praktické zručnosti v rámci svojej odbornej spôsobilosti
7. je schopný si rozširovať poznatky a vedomosti, ktoré súvisia s rozvojom špecializovaných zručností vybraných pohybových aktivít
8. vie plánovať a odporúčať pohybové programy pre rôzne profesie, sociálne skupiny, zdravotné skupiny
9. je schopný motivovať účastníkov pohybovej aktivity k pravidelnej činnosti a starostlivosti o zdravie
10. vie klasifikovať efektivitu pohybových činností
11. vie prakticky demonštrovať a analyzovať potrebné zručnosti (metódy, formy a prostriedky) adekvátne pre rôzne cieľové skupiny
12. je schopný tvoriť, realizovať a hodnotiť pohybové programy pre udržanie zdravia, zvýšenie kondície pre rôzne profesie, vekové kategórie v rámci svojej odbornej spôsobilosti
13. je schopný viesť jednotlivcov a rôzne tréningové skupiny vo vybraných pohybových aktivitách
14. vie sa spolupodieľať na organizovaní pohybovej aktivity v príslušnom športe

Inštruktor športu III. kvalifikačného stupňa (zodpovedá úrovni 5 Európskeho kvalifikačného rámca)
1. má úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie
2. má najmenej dvojročnú prax pri výkone činnosti inštruktor športu od získania odbornej spôsobilosti inštruktor športu II. kvalifikačného stupňa
3. dokáže aplikovať vedomosti o charakteristike pohybovej aktivity v živote človeka
4. vie navrhnúť stratégiu aplikácie poznatkov pre prevenciu civilizačných ochorení
5. dokáže vytvoriť a v praxi aplikovať program pre koncipovanie komplexných aktivít podpory zdravého životného štýlu
6. vie prakticky demonštrovať potrebné zručnosti (metódy, formy a prostriedky) adekvátne pre rôzne cieľové skupiny
7. je schopný podieľať sa na rozširovaní poznatkov a vedomostí, ktoré súvisia s rozvojom jeho špecializovanej činnosti pri vybranej pohybovej aktivite
8. vie plánovať a odporúčať pohybové programy pre rôzne profesie, sociálne skupiny, zdravotné skupiny
9. vie aplikovať poznatky z psychológie pre motivovanie účastníkov pohybovej aktivity k pravidelnej činnosti vedúcej k zdravému životnému štýlu a starostlivosti o zdravie
10. vie monitorovať efektivitu pohybových činností pre zdravie a pre úpravu zdravotných oslabení
11. je schopný tvoriť, realizovať a hodnotiť pohybové programy pre udržanie zdravia, zvýšenie kondície
12. je schopný viesť jednotlivcov a rôzne tréningové skupiny vo vybraných pohybových aktivitách
13. vie organizovať rôzne formy pohybovej aktivity v športe
14. vie riadiť, kontrolovať a hodnotiť telovýchovný proces v športe so zameraním sa na rozvoj zdravého spôsobu života na zlepšenie telesnej kondície a duševnej kondície všetkých skupín obyvateľstva
 
Právna zodpovednosť v Klube slovenských turistov Tlačiť E-mail
 Právna_zodpovednsť_v_KST_schvlálené_VV_2012_05_18.pdf
 


Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.