KST
Výkonnostná turistika Tlačiť E-mail
Výkonnostná turistika je jednou z foriem motivácie turistickej činnosti jednotlivca i kolektívu. Je prostriedkom na sústavné zvyšovanie a upevňovanie fyzickej zdatnosti turistu. Pri jej vykonávaní dochádza k všeobecnému rozširovaniu duševného obzoru a morálno-vôľových vlastností.

Členenie turistickej klasifikácie:


A - Výkonnostná turistika v línii zápočtových ciest (ďalej len ZC)
B - Výkonnostné odznaky presunov (ďalej len VOP)
C - Odznak TURISTA
D - Výkonnostná turistika mládeže
E - Oblastné a tematické odznaky

Prehľadné rozdelenie nájdete nižšie po kliknutí na "Čítať celý článok.....", alebo v článku s názvom "Turistická klasifikácia" kde je ako príloha vložené detailné členenie s uvedenými podmienkami.


ad A) - Výkonnostná turistika v línii zápočtových ciest (ďalej len ZC)

Platí, že výkonnostná turistika v línii ZC obsahuje jednotu troch zložiek:
• fyzický výkon,
• kultúrno-poznávaciu činnosť (KPČ),
• odborno-technickú činnosť (OTČ).
Plnenie výkonnostnej turistiky v línii ZC dáva záujemcom dlhodobý niekoľkoročný program, ktorý je otvorený a variabilný tak, aby mohol byť prispôsobiteľný širokému spektru individuálnych záujmov. Súčasne umožňuje prejsť od začiatočného, špecializovaného zamerania k všestrannému zameraniu v jednotlivých presunoch vo vyšších výkonnostných triedach.

ad B) - Výkonnostné odznaky presunov (ďalej len VOP)

Ich cieľom a účelom je oceniť a ohodnotiť výkonnosť v jednotlivých druhoch turistiky podľa špecializácie záujemcov. Majú trvalú platnosť a neobnovujú sa. Podmienky vypisujú, odznaky udeľujú a evidujú jednotlivé sekcie prostredníctvom svojich klasifikátorov. Odznaky majú tri stupne:   I. zlatý
                                        II. strieborný
                                        III. bronzový
S nasledovnými presunmi: pešo - VOPT
                                        vysokohorská turistika - VOVHT
                                        cyklo - VOCT
                                        voda - VOVT
                                        lyže - VOLT

Klasifikácia v línii výkonnostných odznakov
III. výkonnostná trieda
• Získa turista, ktorý podľa nových podmienok splnil 3 bronzové výkonnostné odznaky ľubovoľných presunov podľa svojho výberu.
II. výkonnostná trieda
• Získa turista, ktorý po splnení podmienok III. VT splnil podmienky 3 výkonnostných odznakov ľubovoľného presunu II. stupňa (strieborný).
I. výkonnostná trieda
• Získa turista, ktorý po splnení podmienok II. VT splnil podmienky a boli mu udelené 3 výkonnostné odznaky ľubovoľného presunu I. stupňa (zlatý).
Majstrovská VT
• Získa turista, ktorý po splnení podmienok I. VT splnil podmienky a bol mu udelený odznak Turista I. stupňa (zlatý)
Majster turistiky (ďalej MT)
Získa turista, ktorý po splnení podmienok MVT získa VO I. st. (zlatý) ďalšieho, štvrtého presunového prostriedku. Udelenie titulu MT odporučí Odbor KST a Regionálna rada KST. Titul udeľuje Výkonný výbor KST na návrh Klasifikačnej komisie KST.

Odznak_vyk_trieda


ad C) - Odznak Turista
Podmienky na získanie odznaku TURISTA:

Bronzový odznak TURISTA - III. stupeň môže získať turista, ktorý začal plniť podmienky odznaku dovŕšením školopovinného veku a splnil tieto podmienky:
• absolvoval 100 turistických podujatí, z toho 2 turistické cesty,
• minimálne 20 turistických podujatí z uvedeného počtu uskutočnil mimo vlastného okresu.

Strieborný odznak TURISTA - II. stupeň môže získať turista, ktorý po získaní bronzového odznaku splnil podmienky:
• absolvoval 200 turistických podujatí, z toho 4 turistické cesty,
• z uvedených turistických podujatí minimálne 30 uskutočnil mimo svojho okresu.

Zlatý odznak TURISTA - I. stupeň môže získať turista, ktorý po splnení strieborného odznaku splnil tieto podmienky:
• absolvoval 400 turistických podujatí, z toho najmenej 5 turistických ciest,
• z uvedených turistických podujatí minimálne 50 absolvoval mimo svojho okresu.

ad D) - Výkonnostná turistika mládeže
1. Preteky turistickej zdatnosti (ďalej len PTZ)
Riadia sa podľa vlastného Súťažného poriadku, na ktorý úzko nadväzuje aj ich klasifikácia. Zahŕňa preteky: základné, postupové, pohárové
2. Výkonnostný odznak turistiky mládeže (ďalej len VOTM)
VOTM je zavádzaný do turistickej praxe najmä preto, aby vedúci Turistických oddielov mládeže (ďalej len TOM) a jeho členovia mali motiváciu k všestrannej turistickej činnosti. Obsah VOTM preferuje pohybovú zložku turistiky podobne ako ostatné výkonnostné odznaky.Využitie plnenia VOTM závisí od vedúceho oddielu, ktorý môže, ale i nemusí tento spôsob aktivity v rámci TOM využiť. Zárukou záujmu oddielov o VOTM by mala byť jeho obsahová pestrosť, nutnosť dlhodobej orientácie na plnenie podmienok, sústavná fyzická i odborne technická príprava členov TOM, ako aj relatívna náročnosť VOTM. Toto by malo viesť k rozvoju čestnej a zdravej konkurencie vnútri i mimo TOM.
3. Výkonnostná turistika dorastu a žiactva v línii Zápočtových ciest.

ad E) - Oblastné a tematické odznaky
Tematický turistický opznak (ďalej len TTO)
Oblastný turistický odznak (ďalej len OTO)

Medzinárodný turistický odznak (ďalej len MTO)
Detský turistický odznak (ďalej len DTO)


Viac o turistických odznakoch hľadajte v prílohe:
 

Odznak_najvyssie_vrcholy

Odznak_za_krasami_SK

 

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.