KST
Verejné obstarávanie
Výzva na predkladanie ponúk - záverečná konferencia Tlačiť E-mail1. Verejný obstarávateľ:

Názov verejného obstarávateľa:                    Klub slovenských turistov, o. z.

Sídlo:                                                             Záborského 33, 831 03  Bratislava

IČO:                                                               00688312

DIČ:                                                               2020898935

Kontaktná osoba (meno a priezvisko):          Ing. Dušan Valúch

tel. č. kontaktnej osoby:                                0908733781

e-mail kontaktnej osoby:                               Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: www.kst.sk

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona: - podľa §8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:

„Záverečná konferencia“

 

4. Druh zákazky (tovar, služby, stavebné práce): služby

 

5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác: Vysoké Tatry

 

6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky, platobné podmienky):

- Objednávka

- termín dodania 20.08.2021 v čase od cca. 9:30 do 14:00 hod.

- úhrada na základe faktúry predloženej dodávateľom

 

7. Opis predmetu zákazky:

-          poskytnutie služieb v súvislosti s organizáciou záverečnej konferencie pre max. 80 účastníkov

-          prenájom priestorov na konanie záverečnej konferencie, sedenie pre max. 80 účastníkov, rečnícky pult s mikrofónom, ozvučenie, dataprojektor, notebook, jeden bezkáblový mikrofón na kladenie otázok počas diskusie, označenie priestorov konania záverečnej konferencie povinnou publicitou (vzory poskytne obstarávateľ),

-          zabezpečenie simultánneho tlmočenia z jazyka poľského do jazyka slovenského a z jazyka slovenského do jazyka poľského počas v rozsahu trvania konferencie tj. od 10:00  do 14:00 hod.,

-          občerstvenie účastníkov záverečnej konferencie:

  • coffee break pred začatím konferencie (káva, čaj, nealko, ovocie, slané a sladké koláčiky)
  • coffee break počas prestávky (káva, čaj, nealko, ovocie, slané a sladké koláčiky)
  • obed (po ukončení konferencie) – teplý obed podávaný formou bufetových stolov, výber z min. 2 polievok, výber z min. 3 mäsitých a 3 bezmäsitých hlavných jedál, výber šalátov, studená misa, min. jedno typické slovenské jedlo resp. slovenská špecialita, výber z múčnikov – preferovať typické slovenské múčniky a dezerty resp. múčniky a dezerty z tradičných a sezónnych slovenských surovín, káva, čaj, nealko, ovocie
  • prezentačný balíček pre účastníkov konferencie max. 80 ks – balíček prezentačných materiálov (súvislosť s turistikou, ekológiou, ochranou životného prostredia a tomu zodpovedajúce vyhotovenie) so zabezpečenou povinnou publicitou projektu (vzor poskytne obstarávateľ), do ktorého bude možné vložiť aj iné tlačoviny obstarávateľa vo formáte max. A4 v hodnote nepresahujúcej 30 EUR/balíček

 

8. Spoločný slovník obstarávania:

55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch

 

9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: Predpokladaná hodnota zákazky bude určená týmto prieskumom (určenie predpokladanej hodnoty a určenie úspešného uchádzača bude realizované jedným prieskumom trhu), pričom prieskum trhu je nástrojom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 ods. 1 ZVO.)

 

10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:

Obstarávané služby budú uhradené na základe dodávateľom vystavenej a odberateľom odsúhlasenej faktúry so splatnosťou 14 dní. Úhrada za poskytnuté služby bude realizovaná v súvislosti s implementáciou projektu PLSK.01.01.00-00-0116/17 - „Hory bez hraníc - integrácia siete turistických chodníkov do cezhraničného turistického produktu“, realizovaného v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL-SK.

 

11. Podmienky účasti:

- oprávnenie podnikať a poskytovať požadované služby – predložiť kópiu výpisu z obchodného, živnostenského resp. podobného registra,

- predloženie cenovej ponuky na kompletnú dodávku,

- predloženie cenovej ponuky v cene bez DPH, sadzba DPH a cena celkom s DPH,

12. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia:

Najnižšia cena za kompletne nacenenú ponuku.

 

13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 27.07.2021 o 10:00 hod.

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude prihliadať.

14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk:

V prípade predkladania ponuky poštou alebo osobne - musí byť ponuka vložená do obalu, ktorý je uzatvorený a zapečatený alebo inak zabezpečený proti náhodnému otvoreniu. Na adresnej strane obalu musí byť ako odosielateľ uvedené meno, priezvisko a adresa uchádzača, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno a sídlo uchádzača, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania uchádzača, ak ide o podnikateľa fyzickú osobu. Označenie adresáta: Klub slovenských turistov, Záborského 33, 831 03 Bratislava. Obal musí byť na adresnej strane označený výraznou poznámkou: „Záverečná konferencia – cenová ponuka - Neotvárať!“. V prípade, ak účastník doručuje ponuku poštou, je rozhodujúci dátum doručenia ponuky na uvedenú adresu. Podateľňa KST na Záborského ulici č. 33 v Bratislave je otvorená v pracovné dni od pondelka do piatka v čase od 8:00 do 15:00 h. Náklady súvisiace s prípravou ponuky a s účasťou vo výberovom konaní znáša účastník v celom rozsahu. Uchádzači sú svojimi ponukami viazaní do 31.08.2021. Predložené ponuky budú posudzované podľa ceny za kompletnú dodávku.

 

V prípade predkladania ponuky prostredníctvom e-mailu, je potrebné ponuku s uvedenými identifikačnými údajmi uchádzača a ostatnými nižšie uvedenými požadovanými náležitosťami ponuky, zaslať elektronicky na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

15. Požadovaný obsah ponuky:

Ponuka musí byť vyhotovená v jednom vyhotovení, ktoré zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu v tlačenej forme, musí byť vyhotovená  písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, jej obsah musí byť čitateľný, v štandardnom type písma s klasickým formátovaním, bez neštandardných symbolov, skratiek a informácií, ktoré nesúvisia s predmetom výzvy. Ponúkané ceny musia zohľadňovať vyššie uvedené požiadavky a účel.

Predložená cenová ponuka musí obsahovať:

  • Meno, priezvisko a adresa účastníka, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno a sídlo účastníka ak ide i právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania účastníka, ak ide o podnikateľa fyzickú osobu, taktiež IČO,  DIČ a IČ DPH ak bolo fyzickej alebo právnickej osobe pridelené, e-mailový kontakt.
  • Cenová ponuka na dodanie predmetu obstarávania.

 

16. Vyhodnotenie ponúk:

Predložené cenové ponuky budú vyhodnocované z pohľadu splnenia formálnych náležitostí a splnenia podmienok účasti v realizovanom verejnom obstarávaní až následne bude prebiehať vyhodnocovanie na základe ponúkaných cien.

 

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude následne úspešného uchádzača kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty bez zbytočného odkladu s cieľom dohodnutia detailov plnenia a formy odovzdania záväznej objednávky požadovaných služieb. S úspešným  uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo.

17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:

Slovenský jazyk alebo český jazyk.

 

18. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ:

PLSK.01.01.00-00-0116/17 - „Hory bez hraníc - integrácia siete turistických chodníkov do cezhraničného turistického produktu“, realizovaného v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL-SK

 

19. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 19.07.2021

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, 19.07.2021                                                                 Ing. Peter Dragúň

predseda KST


 

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.