KST
Systém prípravy
Vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré sa vyžadujú na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti inštruktor športu Tlačiť E-mail
Vyhláška č. 110/2016 Z. z. MŠVVŠ SR o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe.

Inštruktor športu I. kvalifikačného stupňa (zodpovedá úrovni 3 Európskeho kvalifikačného rámca)

1. má stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie
2. vie definovať základné vedomosti o charakteristike pohybovej aktivity v živote človeka
3. ovláda základné vedomosti potrebné na aplikovanie poznatkov pre pochopenie stratégie prevencie vybraných civilizačných ochorení
4. vie rozlíšiť základné vedomosti pre koncipovanie komplexných aktivít podpory zdravého životného štýlu
5. vie v praxi ukázať zručnosti v rámci svojej odbornej spôsobilosti
6. vie definovať základné motivačné činitele účastníkov pohybovej aktivity k pravidelnej činnosti a starostlivosti o zdravie
7. má základné poznatky o možnostiach monitorovania efektivity pohybových činností
8. je spôsobilý odporúčať pohybové programy pre rôzne vekové kategórie

Inštruktor športu II. kvalifikačného stupňa (zodpovedá úrovni 4 Európskeho kvalifikačného rámca)
1. má úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie
2. má najmenej jednoročnú prax pri výkone činnosti inštruktor športu od získania odbornej spôsobilosti inštruktor športu I. kvalifikačného stupňa
3. vie vysvetliť základné vedomosti o charakteristike pohybovej aktivity v živote človeka
4. vie diferencovať vedomosti potrebné na aplikovanie poznatkov pre pochopenie stratégie prevencie vybraných civilizačných ochorení
5. vie aplikovať základné vedomosti pre koncipovanie komplexných aktivít podpory zdravého životného štýlu
6. vie vysvetliť a v praxi preukázať praktické zručnosti v rámci svojej odbornej spôsobilosti
7. je schopný si rozširovať poznatky a vedomosti, ktoré súvisia s rozvojom špecializovaných zručností vybraných pohybových aktivít
8. vie plánovať a odporúčať pohybové programy pre rôzne profesie, sociálne skupiny, zdravotné skupiny
9. je schopný motivovať účastníkov pohybovej aktivity k pravidelnej činnosti a starostlivosti o zdravie
10. vie klasifikovať efektivitu pohybových činností
11. vie prakticky demonštrovať a analyzovať potrebné zručnosti (metódy, formy a prostriedky) adekvátne pre rôzne cieľové skupiny
12. je schopný tvoriť, realizovať a hodnotiť pohybové programy pre udržanie zdravia, zvýšenie kondície pre rôzne profesie, vekové kategórie v rámci svojej odbornej spôsobilosti
13. je schopný viesť jednotlivcov a rôzne tréningové skupiny vo vybraných pohybových aktivitách
14. vie sa spolupodieľať na organizovaní pohybovej aktivity v príslušnom športe

Inštruktor športu III. kvalifikačného stupňa (zodpovedá úrovni 5 Európskeho kvalifikačného rámca)
1. má úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie
2. má najmenej dvojročnú prax pri výkone činnosti inštruktor športu od získania odbornej spôsobilosti inštruktor športu II. kvalifikačného stupňa
3. dokáže aplikovať vedomosti o charakteristike pohybovej aktivity v živote človeka
4. vie navrhnúť stratégiu aplikácie poznatkov pre prevenciu civilizačných ochorení
5. dokáže vytvoriť a v praxi aplikovať program pre koncipovanie komplexných aktivít podpory zdravého životného štýlu
6. vie prakticky demonštrovať potrebné zručnosti (metódy, formy a prostriedky) adekvátne pre rôzne cieľové skupiny
7. je schopný podieľať sa na rozširovaní poznatkov a vedomostí, ktoré súvisia s rozvojom jeho špecializovanej činnosti pri vybranej pohybovej aktivite
8. vie plánovať a odporúčať pohybové programy pre rôzne profesie, sociálne skupiny, zdravotné skupiny
9. vie aplikovať poznatky z psychológie pre motivovanie účastníkov pohybovej aktivity k pravidelnej činnosti vedúcej k zdravému životnému štýlu a starostlivosti o zdravie
10. vie monitorovať efektivitu pohybových činností pre zdravie a pre úpravu zdravotných oslabení
11. je schopný tvoriť, realizovať a hodnotiť pohybové programy pre udržanie zdravia, zvýšenie kondície
12. je schopný viesť jednotlivcov a rôzne tréningové skupiny vo vybraných pohybových aktivitách
13. vie organizovať rôzne formy pohybovej aktivity v športe
14. vie riadiť, kontrolovať a hodnotiť telovýchovný proces v športe so zameraním sa na rozvoj zdravého spôsobu života na zlepšenie telesnej kondície a duševnej kondície všetkých skupín obyvateľstva
 

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.