KST
Ako založiť odbor Klubu slovenských turistov Tlačiť E-mail
Podľa platných stanov Klubu slovenských turistov, čl. 4, sú základnými organizačnými jednotkami KST odbory a kluby KST (ďalej OaK KST), hlásiace sa k činnosti KST. Sú registrované regionálnou radou KST (ďalej RR KST) a ÚR KST. Pôsobia samostatne ako občianske združenia v zmysle platnej legislatívy alebo v rámci telovýchovných jednôt a športových klubov. Za odbory a kluby KST s právnou subjektivitou koná štatutár. Stanovy OaK KST nesmú byť v rozpore so stanovami KST.
Práva OaK KST sú:
a) podieľať sa na činnosti KST
b) mať zastúpenie na regionálnom zhromaždení KST (ďalej RZ KST) 
Povinnosti OaK KST sú:
a) dodržiavať stanovy KST, vykonávacie predpisy a uznesenia vyšších orgánov KST
b) podieľať sa na poslaní KST
c) poskytovať RR KST a ÚR KST údaje podľa predpisov a legislatívy
d) za odbor a klub KST koná štatutárny orgán alebo iná ním písomne poverená osoba
Vyškrtnutie a vylúčenie:
a) odbor alebo klub KST, ktorý si neplní povinnosti, môže byť z KST vyškrtnutý RR KST. Proti vyškrtnutiu sa môže odbor alebo klub KST odvolať na ÚR KST.
b) odbor alebo klub KST, ktorý koná proti záujmom KST, môže byť z KST vylúčený RZ KST, ÚR KST alebo VZ KST. Proti vylúčeniu RZ KST alebo ÚR KST sa môže odbor alebo klub KST odvolať na vyšší orgán.
 
A) Založenie odboru KST v rámci TJ (ŠK)
Návrh skupiny záujemcov z radov členov TJ (ŠK) prerokuje výbor TJ (ŠK). K návrhu na zriadenie odboru KST (odboru turistiky) je vhodné pripojiť návrh štatútu, podľa ktorého sa bude OKST riadiť. Štatút by nemal odporovať stanovám TJ (ŠK), ani KST. Odporúča sa tiež dohodnúť, že OKST bude niesť názov, spájajúci príslušnosť k TJ i KST, napr. odbor KST TJ Slovan Nitra. Po súhlasnom vyjadrení výboru TJ (event. po schválení členskou schôdzou TJ) sa uskutoční ustanovujúca schôdza OKST, na ktorej sa zvolí výkonný výbor a schváli plán a rozpočet činnosti. OKST potom vyvíja činnosť ako organizačná súčasť TJ, nevystupuje samostatne voči iným právnym subjektom. Založenie OKST treba hlásiť Regionálnej rade KST, ktorá móže napomôcť už pri samom jeho vzniku, rovnako ako príslušný pracovník Krajského útvaru Slovenského združenia telesnej kultúry (alebo jeho regionálneho pracoviska), poverený súčinnosťou s KST. Po pridelení registračného čísla Regionálnou radou KST sa potom OKST zaregistruje na príslušnom tlačive na ústredí KST a objedná si členské preukazy, známky a odznaky.
 
B) Založenie samostatného klubu KST
V tomto prípade skupina záujemcov postupuje samostatne pri založení klubu KST ako právnickej osoby, podľa zákona č. 83/ 1990 o združovaní občanov. Klub KST ako právnická osoba vzniká registráciou na Ministerstve vnútra SR, odbor všeobecnej vnútornej správy, Drieňová 22, 812 72 Bratislava. Návrh na registráciu podávajú najmenej traja občania, z ktorých aspoň jeden musí byt starší ako 18 rokov. Každý z tohto prípravného výboru sa podpíše a uvedie svoje meno a priezvisko, bydlisko a rodné číslo. Uvedú tiež, kto z členov starší ako 18 rokov je zmocnencom oprávneným konať ich menom. K návrhu treba pripojiť stanovy v 2 vyhotoveniach, v ktorých musí byf uvedené: názov združenia (musí sa líšiť od názvu právnickej osoby, ktorá už vyvíja činnosť na území SR), sídlo, cieľ činnosti, orgány združenia, spôsob ich ustanovovania, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia, ustanovenie o organizačných jednotkách, pokiaľ budú zriadené a pokiaľ budú konať vo svojom mene a zásady hospodárenia. K týmto povinnostiam možno poznamenať, že je vhodné stanoviť aj otázky zániku a likvidácie združenia, a treba zvážiť, či podať žiadosť o registráciu pred konaním členskej schôdzky, na ktorej sa schvália stanovy a orgány združenia, alebo až po nej. Vždy, ale treba oznámiť zmenu štatutárnych zástupcov. Pri registrácii sa platí kolok 16,50 €, pri nahlásení zmien v stanovách sa platí kolko 16,50€. Pokiaľ chce Klub KST používať znak a názov KST, odporúča sa vopred stanovy konzultovať s ústredím KST.
Ďalší postup je podobný, ako pri založení OKST v rámci TJ: prostredníctvom RR KST treba získať registračné číslo OKST v regióne a registrovať sa aj na ústredí KST, objednať si zároveň preukazy, známky a odznaky. Ak chce Klub KST používať znak a názov KST, odošle i stanovy. V tomto prípade je vhodný názov odboru, doplnený o ľubovoľný identifikačný názov (pre prípad vzniku dvoch a viacerých Klubov KST v meste (obci), napr. klub KST Kriváň Košice.
Je tiež potrebné požiadať krajskú správu štatistického úradu o pridelenie identifikačného čísla organizácie (IČO), potom si vybaviť v banke účet a založiť jednoduché účtovníctvo.
 
Odporúčaný príklad štruktúry stanov samostatného Klubu KST:
Čl. 1 Všeobecné ustanovenia (body o názve, sídle - meste alebo obci, postavení ako organizačnej jednotky KST, symbolike, znaku, atď.)
ČI. 2 Cieľ a poslanie (rozvoj turistiky medzi členmi a verejnosťou, zabezpečenie záujmov členov, atď.)
ČI. 3 Členstvo a jeho podmienky (vznik členstva, jeho zánik úmrtím, vyškrtnutím alebo vylúčením, práva a povinnosti členov, atď.)
ČI. 4 Orgány Klubu KST (výkonný výbor, jeho voľba a odvolanie, členská šchôdza a jej právomoci, napr. voľba VV, zmena stanov, schválenie rozpočtu a plánu, atď)
Čl. 5 Oprávnenie konať v mene Klubu KST (predseda, podpredseda, tajomník, alebo VV či predsedom iné splnomocnené osoby, atď.)
ČI. 6 Zásady hospodárenia (príjmy a majetok, princípy správy majetku, atď.)
Čl. 7 Zánik Klubu KST(súhlas 2/3 členov, prechod rnajetku po vysporiadaní na právneho nástupcu - na iný klub, na RR KST alebo celé KST, atď.)

Ďalšie informácie poskytnú RR KST alebo priamo sekretariát KST, Záborského 33, 831 03 Bratislava Tel.: sekretár: 02/44454088, Fax: 02/44451141, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
 

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.