KST
Petícia za ochranu lesov na území Bratislavy Tlačiť E-mail
Petícia za ochranu lesov na území Bratislavy
 a za obnovu Bratislavského lesného parku

Lesy na území Bratislavy a v jej blízkom okolí predstavujú jedinečné prírodné bohatstvo. Sú nenahraditeľným prírodným prostredím, v ktorom pravidelne oddychujú, športujú a rekreujú sa tisíce obyvateľov a návštevníkov nášho hlavného mesta. Toto bohatstvo je však čoraz viac ohrozené – príliš intenzívnou ťažbou dreva vrátane holorubov a tiež narastajúcim tlakom na výstavbu. Štátne lesy navyše ohrozujú pochybné zámeny lesných pozemkov, ktoré sa dostávajú do rúk súkromných vlastníkov s jediným cieľom – vyrúbať ich a speňažiť, čiže zastavať.

Celková rozloha lesov na území Bratislavy je 8 700 ha. Len menšia časť z týchto lesov je v správe mestskej organizácie Mestské lesy Bratislava (MLB). Tieto vykonávajú správu lesov na ploche cca 3 190 ha spôsobom, ktorý do značnej miery zohľadňuje ich prvoradú rekreačnú a prírodno - ochrannú funkciu. MLB zabezpečujú na vlastné náklady aj budovanie a údržbu rekreačnej infraštruktúry (turistické chodníky, odpočívadlá, altánky, lavičky, studničky, kosenie lúk, čistenie a odvoz odpadkov, a pod).

Naopak v lesoch, ktoré na území mesta spravujú štátne lesy (Lesy SR, š.p.), vrátane celých Devínskych Karpát a lužných lesov, sa....
...vykonáva ťažba dreva len s minimálnym ohľadom na ich rekreačnú a prírodno - ochrannú funkciu, a to napriek tomu že sú to prevažne lesy osobitného určenia. Ide o lesy s celkovou rozlohou 4 227 ha, pričom len 1 492 ha je vo vlastníctve štátu, zvyšok predstavujú lesy iných vlastníkov. Rekreačnú infraštruktúru vybudovanú ešte za socializmu, zväčša neudržiavajú, preto postupne chátra a mizne. Na vstupoch do lesa chýbajú závory alebo sú nefunkčné, v dôsledku čoho narastá neoprávnený vjazd motorových vozidiel, vyvážanie odpadu do lesa a pod.

Bratislavský lesný park (BLP) bol pritom oficiálne vyhlásený už v r. 1973, na ploche vyše 17 000 ha, vrátane celého masívu Devínskych Karpát. BLP mal aj svoj štatút, ktorý však dnes mimo územia v správe MLB nikto nerešpektuje. BLP nebol nikdy oficiálne zrušený. Pre Lesy SR, š.p. však starostlivosť o Bratislavský lesný park dlhodobo nie je prioritou. Potvrdzuje to ich spôsob hospodárenia, ktorý je v prvom rade zameraný na dosahovanie zisku, ako aj nedávne prípady zámeny lesných pozemkov s ich následným vyňatím z kategórie lesných pozemkov, výrubom a plánovanou premenou na stavebné pozemky (Koliba, Stupava, Pečniansky les).

Za vhodné riešenie, ktoré je v záujme obyvateľov a návštevníkov Bratislavy, ako aj priľahlých miest a obcí, považujeme oficiálne zriadenie (znovuvytvorenie) celistvého Bratislavského lesného parku, a to minimálne v jeho pôvodných hraniciach z r. 1973, od Bratislavy až po Stupavu, Borinku a Svätý Jur, vrátane lesov na území Devínskych Karpát a lužných lesov na oboch brehoch Dunaja. Na území tohto „veľkého" BLP by mal platiť jeden spoločný štatút a bola by zabezpečená jeho jednotná správa s prioritou napĺňania rekreačnej a prírodno - ochrannej funkcie lesov.

Takisto je potrebné iniciovať prevod všetkých štátnych lesov na území hl. mesta SR Bratislava do vlastníctva mesta a do správy MLB. Nakoľko ide o štátne lesy, tzn. majetok vo vlastníctve SR, ktorého správu zabezpečujú Lesy SR, š.p., takýto prevod by mal byť bezplatný, alebo len za symbolickú cenu.

Preto žiadame:

1) Predsedu BSK, primátora hl. mesta SR Bratislava, primátorov Stupavy a Svätého Jura, starostov Marianky a Borinky, aby vykonali všetky potrebné kroky na obnovenie (vyhlásenie) Bratislavského lesného parku, vychádzajúc pritom z jeho pôvodných hraníc z roku 1973 a rozlohy (17,000 ha), s prioritnou funkciou rekreácie a ochrany prírody, na lesných pozemkoch v katastrálnych územiach Bratislava (mestské časti Devín, Devínska Nová Ves, Dúbravka, Karlova Ves, Lamač, Záhorská Bystrica, Nové Mesto, Rača, Petržalka, Rusovce, Jarovce, Čunovo), Stupava, Svätý Jur, Marianka a Borinka.

2) Vládu SR a Národnú radu SR, aby pripravili a podporili zákony, na základe ktorých bude možné lesy vo vlastníctve štátu, nachádzajúce sa na území hlavného mesta SR Bratislava, previesť do vlastníctva mesta.
Takisto žiadame doplniť zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch tak, aby obce/mestá mohli účinne ovplyvňovať hospodárenie v lesoch na svojom území, a to najmä účasťou obce/mesta pri vyhotovení a schvaľovaní plánu starostlivosti o lesy.

3) Ministra pôdohospodárstva, aby s okamžitou platnosťou zastavil prebiehajúce aj pripravované zámeny lesných pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky v chránených územiach s 2. až 5. stupňom ochrany, v územiach Natura 2000 (chránené vtáčie územia a územia európskeho významu), v ochranných lesoch a v lesoch osobitného určenia.

Petícia sa zasiela:

predsedovi vlády SR
ministrovi pôdohospodárstva
predsedovi NR SR
prezidentovi SR
predsedovi Bratislavského samosprávneho kraja
primátorovi hl. mesta SR Bratislava
primátorovi mesta Stupava
primátorovi mesta Svätý Jur
starostovi obce Marianka
starostovi obce Borinka

Petičný výbor:

RNDr. Jaromír Šíbl, PhD., poslanec miestneho zastupiteľstva, BA - Karlova Ves
Ján Budaj, námestník primátora, poslanec mestského zastupiteľstva, Bratislava
Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, poslankyňa miestneho zastupiteľstva a BSK, BA - Petržalka
Marek Poláček, Lesoochranárske zoskupenie VLK, Bratislava
Jozef Ridzoň, SOS/BirdLife Slovensko, Bratislava
Ing. Katarína Šimončičová, Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Bratislava
Bc. Ľuboš Homola, Klub stráže prírody, Bratislava
Mgr. Lívia Poláchová, predsedníčka Občianskeho združenia LÚKA, BA - Karlova Ves
Peter Perhala, predseda Klubu bratislavských turistov, Bratislava
Ing. Ondrej Rohoň, PhD., Občianske združenie Za lepšiu Kolibu, Bratislava
Ing. Juraj Vojtko, Občianske združenie Stupava nahlas, Stupava
Ing. Ľuba Tomášiková, Občianske združenie Pajštún, Borinka
Ing. Dušan Statelov, Občianske združenie Malé Karpaty, Marianka
Ing. arch. Silvia Zdútová, Občianske združenie Vízia 21, BA - Dúbravka

Ing. Ľubica Kolková, starostka mestskej časti Bratislava - Devín
Mgr. Rudolf Kusý, starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Gabriela Ferenčáková, starostka mestskej časti Bratislava - Čunovo

Mgr. Andrej Kovarik, ochranár, BA - Devínska Nová Ves
Miro Ščibrany, aktívny občan, BA - Rača

Peter Lipovský, ochranár, Svätý Jur

Osoba určená na styk s orgánom verejnej správy:
RNDr. Jaromír Šíbl, PhD., Jána Stanislava 15, 841 05 Bratislava

E-mailový kontakt na organizátorov petície:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Petičný hárok:  Petícia_za_ochranu_bratislavských_lesov_HÁROK.pdf

 

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.