KST
Dotazník - osobnosti organizovanej turistiky na Slovensku. Tlačiť E-mail
Vážení priatelia,

obraciame sa na Vás s prosbou o spoluprácu na príprave publikácie, ktorej zámerom je poskytnúť širokej turistickej verejnosti encyklopedickou formou informácie o osobnostiach slovenskej turistiky. Chceme podchytiť tých, ktorí ako organizátori turistických podujatí, funkcionári a propagátori turistiky významným spôsobom prispeli k rozvoju organizovanej turistiky na Slovensku.

Myšlienka a pokusy o vydanie podobnej publikácie nie sú na pôde Klubu slovenských turistov nové. V roku 2009 sa z iniciatívy Ing. Vratislava Schaala podarilo zozbierať písomný materiál pod názvom "KST na prelome storočí", ktorý je venovaný funkcionárom KST v časovo obmedzenom období.

Ten sa nakoniec nepodarilo dotiahnuť do finálnej podoby, aby sa mohol vydať tlačou. Materiál je však súborom cenných údajov, z ktorého budeme čerpať aj pri zostavovaní pripravovanej publikácie, ktorej sme dali pracovný názov *"Osobnosti organizovanej turistiky na Slovensku"*. Zahŕňať bude celé obdobie existencie organizovanej turistiky na území Slovenska od roku 1873. Okrem hesiel osobností bude obsahovať aj predmetné heslá, stručný prehľad histórie turistiky a registre.

Spracovateľský kolektív si rozdelil úlohy pri zhromažďovaní a spracovaní podkladov nasledovne:
  • oblasť západného Slovenska Ing. Miroslav Herchl,
  • stredné Slovensko Ing. Vladimír Povoda,
  • východné Slovensko Ing. Ernest Rusnák,
  • spolupráca pri spracovaní podkladov osobností celoslovenského významu a archívnych materiálov: PhDr. Ladislav Khandl, JUDr. Ján Gašpar, RNDr. Daniel Kollár.

Kolektív pri príprave a zostavovaní publikácie, ktorá vyjde v elektronickej, neskôr i v knižnej verzii, spolupracuje s odbornými pracovníkmi Národného biografického ústavu Slovenskej národnej knižnice v Martine pod vedením Mgr. Aleny Táboreckej.

Prosíme Vás o aktívnu spoluprácu pri postupnom dopĺňaní návrhu heslára, ktorý budeme priebežne aktualizovať na webovej stránke KST a hlavne pri získavaní podkladov k naplneniu jednotlivých hesiel. Najvhodnejšie formou priloženého *Dotazníka* alebo upozornením na písomné zdroje alebo osoby, ktoré môžu informácie poskytnúť.

Konečný termín zbierania podkladov je *30. október 2014*, ale uvítame, ak materiály budú prichádzať skôr, aby sme ich mohli postupne spracovávať. Prečítajte si, prosím, aj *Pokyny k vyplneniu dotazníka*.

Prikladáme ich spolu s *Dotazníkom* ako prílohy.

 Osobnosti_dotazník.doc                                     Osobnosti_pokyny.doc

Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.

Za kolektív zostavovateľov Miroslav Herchl

 

 

Pokyny k vyplneniu Dotazníka pre biografický slovník Osobnosti organizovanej turistiky na Slovensku

Dotazník je určený na získanie údajov na zostavenie hesla – portrétu osobnosti do – biografického slovníka Osobnosti organizovanej turistiky na Slovensku, uceleného a komplexného prehľadu o významných osobnostiach v organizovanej turistike od roku 1873 až do súčasnosti. Takto získaný podkladový materiál zostavovatelia v spolupráci s odbornými pracovníkmi Národnej knižnice v Martine spracujú do publikácie, ktorá vyjde v elektronickej (prístupnej na webovej stránke KST) a neskôr aj v tlačene verzii. Elektronická verzia sa bude v pravidelných intervaloch aktualizovať. Termín ukončenia zberu dát je 31. marec 2014. Každá osobnosť bude spracovaná ako osobitné heslo. Heslá budú usporiadané abecedne.

Jednotlivým heslám bude venovaný priestor odpovedajúci významu osobnosti v turistike:

I. celoslovenský osobitný význam (cca 5 % hesiel) 35 - 50 riadkov, fotografia
II. celoslovenský význam (cca 10 % hesiel) 25 - 30 riadkov, fotografia
III. regionálny osobitný význam (cca 20% hesiel) 15 - 20 riadkov, fotografia
IV. regionálny (alebo osobitný miestny) význam (cca 65 % hesiel) 5-10 riadkov


Táto rozsahová kategorizácia nebude v prehľade nijako zvýrazňovaná, pôjde len o to, aby bol rozsah osobných údajov primeraný rozsahu a množstvu práce a významu osobnosti.

Rozsahom najväčšie (35-50 riadkov) budú heslá celoslovensky osobitne významných turistických osobností, ktoré sa mimoriadne zaslúžili o rozvoj turistiky v celoštátnom, prípadne i medzinárodnom meradle, a ktorí svojou aktivitou výrazne prispeli k dosiahnutiu výrazných posunov v rozvoji turistiky (napríklad Kornel Stodola, Miloš Janoška, Edmund Téry, Alojz Lutonský, Dalimír Kubala, Vratislav Schaal, atď..) Dotazník bude v jednotlivých bodoch rozšírený o ďalšie údaje, ku ktorým bude priložený i civilný alebo turistický fotografický portrét, čiernobiely alebo farebný.

Druhé najrozsiahlejšie heslá (25-30 riadkov) sa budú týkať celoslovensky významných turistických osobností, ktoré pôsobili alebo pôsobia na celoslovenskej či medzinárodnej úrovni a celoslovensky riadili niektorú oblasť práce, zaviedli nové formy aktivít a podobne. I v tomto prípade sa žiada rozšíriť údaje v dotazníku o ďalšie fakty a priložený bude tiež civilný či turistický fotografický portrét.

Rozsahom sa navrhujú rozlíšiť aj heslá regionálnych funkcionárov. Heslá regionálne osobitne významných osobností v turistike (zakladatelia turistiky a podujatí v regióne a pod.) budú v prehľade zaradené v rozsahu 15-20 riadkov, tiež s fotografickým portrétom.

Predpokladá sa, že až dve tretiny hesiel budú tvoriť heslá v rozsahu 5-10 súvislých riadkov, týkajúce sa väčšiny našich funkcionárov (najvýznamnejších predsedov odborov a klubov, cvičiteľov, organizátorov podujatí, značkárov, atď.) ktorí dosahovali alebo dosahujú mimoriadne dobré výsledky v činnosti.

V prehľade osobností nepôjde o to, aby v ňom boli zachytení všetci, ktorí boli alebo sú funkcionármi, organizátormi či cvičiteľmi. Nemala by v ňom však chýbať nijaká skutočná osobnosť turistiky, ktorá si dlhoročnou prínosnou aktivitou získala rešpekt a úctu.

Vyplnené dotazníky prosíme odoslať na e-mailovú alebo poštovú adresu najneskoršie do 31.3.2014 na zostavovateľov nasledovne:

Západné Slovensko (kraje: BA, TT, TN):
Ing. Miroslav Herchl,
Javorová 11,
921 01 Piešťany
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Tel.: +421 903 447674

Stredné Slovensko (kraje: ZA, BB, NT):
Ing. Vladimír Povoda,
Čulenova 12
036 01 Martin
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Tel.: +421 905 484402

Východné Slovensko (kraje: KE, PV):
Ing. Ernest Rusnák,
Kováčova vila 2
054 01 Levoča
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Tel.: +421 903 255440

Materiály k histórii organizovanej turistiky (celoplošne celé územie Slovenska)
PhDr. Ladislav Khandl
Pekná cesta 5
831 05 Bratislava

alebo na adresu Klubu slovenských turistov (Záborského 33, 831 03 Bratislava), prípadne e-mailom ( Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ).

Ak nepostačujú kolonky dotazníka, uveďte údaje aj na samostatnom papieri s uvedením príslušného čísla kolonky.
Ďakujeme za spoluprácu!
Zostavovatelia publikácie


 

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.