KST
Aktuality
Vyhodnotenie činnosti KST v roku 2006 Tlačiť E-mail
     Rok 2006 bol rokom IX. Valného zhromaždenie KST, na ktorom boli vytýčené hlavné smery rozvoja na ďalšie dva roky.


    Jednotlivé články našej trojstupňovej organizačnej štruktúry, ktoré po regionálnych zhromaždeniach, aktívoch a valnom zhromaždení KST zaznamenali personálne zmeny, mali  možnosť v druhom polroku, za  relatívne krátky čas vyskúšať si spoluprácu a deľbu kompetencií v novom zložení. Niektoré zložky, napríklad Rada mládeže, pristúpili medzitým k ďalším potrebným zmenám.
     Výkonný výbor KST pravidelne zasadal v každom mesiaci podľa plánu, nedoprial si teda pauzu ani v dovolenkových mesiacoch. Tradične vysoká účasť na zasadnutiach sa prejavila aj novom zložení VV KST. V apríli a  októbri sa zišiel VV KST na porade s predsedami sekcií a komisií k prerokovaniu aktuálnych úloh a problémov.
     Sekretariát KST v trojčlennom zložení, ktoré je limitované výškou účelovej dotácie z MŠ SR a možnosťami nášho rozpočtu, musel zvládať zvýšený nápor úloh aj v súvislosti s realizáciou a zúčtovaním významného daru z Nadácie SPP, čím sa dostával s plnením niektorých ďalších činností do časovej tiesne. Pre zlepšenie súčasného stavu je nevyhnutné, aby sa sekcie a komisie iniciatívnejšie zapájali do realizácie im prislúchajúcich činností, najmä prípravy a vyhodnotení zrazov a ďalších významných podujatí a predkladali  námety a materiály vo vyššom štádiu pripravenosti. Individuálne personálne  obsadenie jednotlivých pracovných pozícií na sekretariáte je dobré, problémy boli z hľadiska medziľudských vzťahov.
     Plánované podujatia, uvedené v celoslovenskom kalendári KST, prebiehali v stanovených termínoch, nevyskytli sa  sťažnosti na nedodržanie termínu, resp. na nekonanie ohláseného zverejneného podujatia. V kalendári podujatí KST na rok 2006 bolo uvedených opäť vyše 400 peších, lyžiarskych, cyklistických, vysokohorských a vodáckych turistických podujatí medzinárodného, celoslovenského i  miestneho významu. Žiaľ, počet podujatí uvádzaných v kalendároch KST - celoslovenskom i regionálnych, sa každoročne mierne znižuje, i keď počet organizovaných podujatí, zdá sa, neklesá. Mnohé naše organizačné články viaceré podujatia zmenili len na klubové, aby sa vyhli oznamovacej povinnosti a plateniu príslušného poplatku podľa zákona o verejných TV, športových a turistických podujatiach. Osvedčilo sa preto riešiť oznámenia o konanie podujatí, resp. žiadosť o výnimku z podmienok ochrany prírody v  bloku za celý región, alebo pripravovať podujatia v spolupráci s obcami a mestami.
     Z významných celoslovenských podujatí KST, ktoré sa konali v roku 2006, spomeňme aspoň úspešný 40. SZZT v Dolnom Kubíne (s účasťou takmer 1900 turistov), 43.stretnutie čitateľov Krás Slovenska na Veľkom Javorníku, 39. slovenský zraz VHT v Tatranskej Lomnici, 53. slovenský zraz turistov a 37. stretnutie TOM v Červenom Kláštore, Národný výstup na Kriváň, 51. ročník TID - medzinárodnej plavby po Dunaji či rovnako výborne pripravený 28. slovenský zraz cykloturistov v Zlatých Moravciach. Takmer všetky spomínané podujatia boli aj so zahraničnou účasťou.
     Zástupcovia KST sa v priebehu roka zúčastnili na kongresoch medzinárodných turistických organizácií IVV, EWV, NFI a z poverenia FCC SR i na kongrese FICC. Spolupráca v rámci týchto organizácií má rastúcu odozvu v záujme našich členov o účasť na turistických podujatiach, organizovaných v zahraničí, podporovanú aj novými možnosťami internetovej komunikácie a postupne rastúcou silou slovenskej ekonomiky. Prejavuje sa to už v stúpajúcej účasti našich členov na celoštátnych zrazoch a IVV pochodoch v susedných štátoch. Okrem spolupráce v rámci medzinárodných združení sme udržiavali intenzívne dvojstranné kontakty s turistickými organizáciami susedných štátov - s KČT, MTSz a PTTK. V rámci pravidelných pracovných stretnutí sme privítali v Bratislave zástupcov MTSz. Na programe rokovania bola problematika turistiky mládeže, pešia turistika a organizácia práce orgánov a sekretariátov spolkov. Štyria členovia VV KST sa zúčastnili na pozvanie VV KČT na dvojstrannom rokovaní v Dobrošove, kde bolo v rokovacom programe hospodárenie organizácií, správa majetku a organizačné otázky. Urobili sme kroky aj na zintenzívnenie spolupráce s rakúskymi turistickými organizáciami ÖVV, ÖTK a NFÖ.
     Prínosom boli aj výmeny odborných zástupcov na seminároch, konferenciách a pod. V uplynulom roku sa zástupcovia mládeže KST zúčastnili na dvoch odborných konferenciách o turistike mládeže v Čechách a značkári na odbornom seminári  v ČR.
     Otázka financovania našej činnosti bola trvalým aktuálnym problémom. Dotácie z MŠ SR, ktoré musia štatutári KST každý rok intenzívne presadzovať a získavať, zďaleka nepokrývali rozsah našej klubovej činnosti a nestačili ani na bežnú údržbu a obnovu nami udržiavaných turistických značkovaných trás. Ministerstvo opäť zmenilo systém rozdeľovania peňazí určených na šport pre všetkých. Vypísané tematické okruhy pre projekty a stanovené podmienky k nim ešte viac znevýhodnili  šport pre všetkých oproti výkonnostným športom. V súvislosti s tým vystúpila potreba hľadať ďalšie zdroje financovania našej činnosti. Štatutári KST intenzívne rokovali s potenciálnymi partnermi pre generálny sponzoring, platenú reklamu, či spoluprácu s podielom na zisku. Pri zachovaní možnosti darovania 2 % z daní sme viedli rokovania na získanie generálneho darcu pre celé KST, ale je potrebné aby sa aj RR KST a OKST snažili získať aspoň menších darcov. Darované sumy z 2 % boli podľa položiek z jednotlivých daňových úradov následne pridelené z ústredia KST k dispozícii pre príslušné RR KST.
     V decembri 2006 bol termín na vyhodnotenie a vyúčtovanie čerpania dvojmiliónového daru, ktorý sme dostali z Nadácie SPP. Odovzdali sme obsiahlu správu a príslušné účtovné doklady správcovi nadácie. V tejto súvislosti treba osobitne poďakovať pracovníkom sekretariátu KST na čele s PhDr. L. Khandlom, ktorý bol za koordináciu čerpania jednotlivých položiek a vyhodnotenie realizácie celého projektu zodpovedný, za prácu ktorú odviedli nad rámec svojich pracovných povinností a zaslúžili sa o úspešné zvládnutie veľkého objemu úloh s tým súvisiacich. Rovnako treba poďakovať všetkým zainteresovaným zástupcom komisie značenia a rady mládeže, ktorí sa na realizácii a správnom dokladovaní dielčích úloh projektu podieľali. Využitie prostriedkov z daru nám umožnilo nielen obnoviť vo väčšom objeme existujúce úseky značkovaných peších chodníkov, ale aj vyznačiť nové úseky lyžiarskych a cyklistických turistických trás.  S pomocou daru sme zaplnili  aj väčšiu medzeru vo vydávaní metodických materiálov KST. Publikácie so zameraním na turistiku mládeže, turistické značenie, ochranu prírody a zdravotné aspekty turistiky okrem odborného informačného a metodického prínosu boli aj vhodnými materiálmi propagácie užitočnosti a verejnoprospešnosti aktivít KST. Použitie časti daru na podporu účasti mladých turistov na našich hlavných podujatiach sa odrazilo v hojnom počte detí a mládeže na zimnom i letnom zraze, aj na pretekoch turistickej zdatnosti.
     Pokračovala spolupráca s vydavateľstvom SHOCart na vydávaní turistických máp, i keď tempo vydávania jednotlivých titulov SHOCart mierne spomalil. Začiatkom decembra 2006 bol podpísaný dodatok zmluvy medzi KST a vydavateľstvom SHOCart,  na spoluprácu pri reedícii titulov. Väčšia iniciatíva našich funkcionárov na úrovni regiónov a odborov pri predaji máp, ktoré dostávame za spoluprácu a použitie loga KST, za zvýhodnené ceny našim členom by podstatne zvýšila finančný efekt spolupráce pre KST.
     Turservis KST, s.r.o., ktorej 100 % spoločníkom je KST, po výmene konateľov úspešne postupuje  v zabezpečovaní plánovaných opráv našich chát a postupnom odstraňovaní nedostatkov z predchádzajúcich rokov, čo zatiaľ nedovolilo rozbehnúť ďalšie predmety činnosti spoločnosti, hoci námety a zámery k takýmto aktivitám nechýbali. Brzdou rýchlejšieho postupu v tomto smere bola aj neochota predchádzajúcich konateľov odovzdať načas informácie o jednotlivých objektoch, ako aj písomnú a účtovnú  agendu novým konateľom. KST a TURSERVIS, s.r.o. účinne spolupracovali, navzájom sa informovali a koordinovali postup aktivít na všetkých objektoch, ktoré sú vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve KST. Výsledkom bola výrazná zmena stavu niektorých objektov. Noví konatelia sa úspešne zhostili svojich funkcií a zlepšila sa aj spolupráca so spoluvlastníkom tatranských chát , so SHS JAMES.
     V decembri bola ukončená prípravná fáza  stavebných úprav Domu turistiky KST v Bratislave na účely presťahovania sekretariátu KST z Domu športu. Projektová dokumentácia bola odovzdaná príslušnému stavebnému úradu. Vybrali sme dodávateľa prác z dvoch ponúk. Stavebné práce sú plánované na apríl 2007.
     V oblasti propagácie sme sa zamerali na prípravu už spomínaných publikácií a postupné archivovanie a spracovávanie foto a video dokumentácie z podujatí KST na účely vydania propagačného DVD filmu o KST. Pripravené je vydávanie Informácií KST v novej forme a obsahovej náplni od začiatku roku 2007. V rámci knižného veľtrhu Bibliotéka sme spolu s redakciou Krás Slovenska a pozvanými hosťami na čele s eurokomisárom J. Figeľom dôstojne oslávili 85 rokov vydávania časopisu  Krásy Slovenska.  
     Naše turistické podujatia v roku 2007 budú prebiehať podľa Kalendára podujatí KST, ktorý sme začiatkom decembra 2006 dali k dispozícii v papierovej i elektronickej verzii. Sústreďujeme sa predovšetkým na prípravu hlavných podujatí KST,  pochody IVV, účasť našich členov na 10. olympiáde IVV v Estónsku a pripravujeme podmienky pre hladký priebeh ostatných podujatí KST. V rámci nášho členstva vo FCC SR sme boli organizátormi 55. svetového stretnutia mládeže FICC (55th Youth Rally FICC).
     V rámci obnovy turistického značenia sa zameriame na úseky peších trás, ktoré neboli  obnovené v rámci daru z Nadácie SPP. Pri obnove značenia v oblastiach poškodených víchricou v roku 2005 sa využili finančné dary vyzbierané na tento účel. Po skončení ťažby kalamitného dreva v oblastiach východného hrebeňa N. Tatier obnovíme značenie aj na tomto úseku. Štatutári KST a predseda KZ KST viedli rokovania so zástupcami poslaneckých výborov NR  SR a ministerstiev SR o systémovom financovaní údržby a obnovy turistických značkovaných trás. Pokračujeme v rokovaní a značkárskych prácach na prepojení značkovaných trás  cez hranice s ČR,  Maďarskom, Rakúskom a Poľskom.
     V oblasti turistiky mládeže sa zameriavame na získavanie nových členov do KST propagáciou KST  na pôde základných a stredných škôl a pozývaním neorganizovaných mladých turistov na hlavné podujatia KST.
     Na základe návrhov sekcií jednotlivých presunov ako aj komisie značenia pripravujeme harmonogram školení cvičiteľov resp. značkárov s dôrazom na pokrytie oblastí v ktorých pociťujeme ich akútny nedostatok. V roku 2006 uskutočnila  komisia značenia dva kurzy značkárov, sekcia VHT jeden kurz a RM kurz cvičiteľov, inštruktorov a rozhodcov PTZ  a turistiky mládeže.
     Stále sú rezervy v informovanosti členov a komunikácii medzi jednotlivými zložkami KST. Inovovanú webovú stránku KST sme doplnili na základe požiadaviek sekcií a komisií a zorganizovali sme zaškolenie určených zástupcov týchto subjektov, aby boli schopní  operatívne dopĺňať informácie na stránku KST. Rozšírili sme počet prepojení na stránky odborov, regionóv i partnerských združení formou odkazu.
     Pokračujeme v hľadaní aktivít pre Turservis, s.r.o. tak, aby  táto spoločnosť poskytla popri zvýšených výnosoch z prenajímaného majetku KST aj ďalšie zdroje príjmov pre KST. V oblasti starostlivosti o majetok KST sa zameriavame v koordinovanej spolupráci KST a Turservisu, s.r.o. na ďalšie zlepšovanie stavu našich zariadení a ich ekologických parametrov.
Ťažisko našich aktivít v roku 2007 chceme viac orientovať na podstatu našej činnosti - metodickú, organizačnú a finančnú podporu podujatí všetkých presunov. Veríme, že spoločným úsilím sa nám v roku 2007 podarí dosiahnuť ďalšie zlepšenie úrovne našej činnosti.
 

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.