KST
Značenie
Značkárske publikácie Tlačiť E-mail
Značenie

Turistické informačné miesta na turistických značkovaných trasách na Slovensku >

Turistické značkované chodníky na Slovensku >

O značkovaných turistických chodníkoch > 

Učebné texty pre značkárov >

STN 01 8025 - Turistické značenie >

Využívanie satelitného navigačného systému v pešej turistike >


  Turistické informačné miesta na turistických značkovaných trasách na Slovensku
Stav k 1.septembru 2010
Zostavil doc. Ing. Arnošt Guldan, CSc.

alt

Celoslovenská evidencia turistických informačných miest na turistických značkovaných trasách Klubu slovenských turistov vznikla po viac ako päťročnom úsilí autora, vďaka obetavej spolupráci predsedov komisií značenia Regionálnych rád KST.

Jednotná evidencia slúži predovšetkým predsedom komisií značenia pri spoľahlivom zabezpečovaní obnovy spravovaných turistických chodníkov a jej elektronické spracovanie zjednodušuje prenos dát pri zmene predsedu komisie značenia. Jednotná evidencia tiež prispeje k zvýšeniu kvality vydávaných turistických máp tým, že každé informačné miesto bude zhodne pomenované na mape a na tabuľke miestneho názvu, umiestnenej v teréne na smerovníku.

Každé turistické informačné miesto (TIM) charakterizujeme názvom, nadmorskou výškou a vzdialenosťou od východiska trasy. V prílohe uvádzame spôsob tvorby evidenčných čísel turistických značkovaných trás (TZT).

Územím Slovenska prechádzajú dve značkované Európske diaľkové cesty E3 a E8 a jedna medzinárodná trasa I23. Ich priebeh je uvedený v prílohe.

V prílohe je tiež uvedený zoznam turistických chodníkov pomenovaných podľa významnej udalosti, alebo podľa významnej osobnosti.

V záujme zachovania aktuálnosti tejto evidencie je nutné akékoľvek zmeny uvedených údajov nahlásiť komisii značenia KST.


  Turistické značkované chodníky na Slovensku

Zostavil: doc. Ing. Arnošt Guldan, CSc.

Vydal: Klub slovenských turistov s finančnou podporou Nadácie SPP v r. 2006

Sample Image
 
Prvý zoznam turistických značkovaných chodníkov na Slovensku vznikol pred tridsiatimi rokmi. Odvtedy došlo k významným spoločenským zmenám, vznikla Slovenská republika a zmenilo sa územno-správne členenie nášho územia. Bol obnovený Klub slovenských turistov. Komisia značenia pri  Zväze turistiky SÚV ČSZTV, ktorá v spolupráci s okresnými komisiami značenia vybudovala prvú ucelenú sieť značkovaných chodníkov na území Slovenska, bola po obnovení činnosti Klubu slovenských turistov v roku 1993  začlenená do tejto staro-novej organizácie. V sieti turistických značkovaných chodníkov nastali mnohé zmeny, vznikol rad nových značkovaných chodníkov, niektoré chodníky bolo potrebné zrušiť, preto je vhodné vydať nový zoznam turistických značkovaných chodníkov.

Značkári Klubu slovenských turistov spravujú na území Slovenskej republiky takmer 14 000 km značkovaných turistických chodníkov pre pešiu–, lyžiarsku–  a cyklo–turistiku. Turistické značkované chodníky z oblasti Vysokých a Západných Tatier spravujú Štátne lesy TANAP.
 
Zoznam turistických značkovaných trás (TZT) je členený podľa značkárskych regiónov.
 
V publikácii uvádzame aj zoznam turistických značkovaných trás pomenovaných podľa významných osobností turistiky, kultúrneho a spoločenského života, podľa významných udalostí a iných historických súvislostí.
 
Vzhľadom na zaradenie niektorých značkovaných chodníkov, alebo ich častí, do siete značkovaných európskych diaľkových trás , uvádzame priebeh európskej diaľkovej trasy E3 a trasy E8.
 
Rovnako uvádzame priebeh medzinárodnej značkovanej trasy I23 Częstochowa – Levoča – Mariazell.

Súčasťou publikácie je aj zoznam turistických hraničných priechodov na SK/PL a SK/H hranici.
 
Evidencia zodpovedá stavu siete turistických značkovaných trás k 1. 11. 2006.
 
Aktualizovaný zoznam turistických značkovaných trás (stav k 1.12.2009.) >>>
 

O značkovaných turistických chodníkoch 

Zostavil: doc. Ing. Arnošt Guldan, CSc.

Vydal KST s podporou Nadácie SPP v r. 2006

Sample Image

 

V publikácii sú odpovede na otázky:

- Čomu slúžia značkované turistické chodníky

- Prečo je výhodné pohybovať sa po značkovaných chodníkoch

- Ako prispieva značkovanie k ochrane prírody a krajiny

- Ako chrániť pohybom po značkovaných chodníkoch seba a svoje zdravie

- Ako správne pomenovať prvky turistického značenia

- Aký je význam jednotlivých turistických značiek

- Aky význam má pre turistu mapa a satelitná navigácia

- Ako sa stať, v prípade záujmu, kvalifikovaným značkárom

 

   Učebné texty pre značkárov
 
Autorský kolektív:  doc. Ing. Arnošt Guldan, CSc. (editor), Ing. arch. Vlastimil Dohnal, Ing. Miloslav Kubla, Milan Ružek, Ing. František Senček, Ing. Rudolf Šimko, Ján Škrovina
Vyšlo v r. 2006, vydanie podporila Nadácia SPP
Sample Image
 
Učebné texty sú určené členom KST pracujúcim v značkárskych zložkách. V zmysle jednotnej organizácie značkovania turistických trás spravovaných KST sú záväznou smernicou pre túto činnosť.
Publikácia má 181 strán formátu A4 a obsahuje učebné texty v štruktúre a rozsahu školenia značkárov a inštruktorov značenia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  STN 01 8025 - Turistické značenie
 
Spracovateľ: Komisia značenia Ústrednej rady Klubu slovenských turistov, Doc. Ing. Arnošt Guldan, CSc., obrázková časť Ján Škrovina
Normu vydal: Slovenský ústav technickej normalizácie na elektronickom nosiči (CD) vo formáte PDF v r. 2006.
Sample Image
 
Slovenská technická norma STN 01 8025 - Turistické značenie definuje základné termíny turistického značenia. Uvádza princípy umiestňovania značiek a informačných objektov na turistických trasách pre pešiu, vodnú a lyžiarsku turistiku. V prílohe sú tvary, rozmery, farby a technické vyhotovenie turistických značiek a turistických informačných a nosných prvkov.
 
.stn 01 8025-rukopis-pdf.pdf

 
Využívanie satelitného navigačného systému v pešej turistike

Autorský kolektív: doc. Ing. Arnošt Guldan, CSc., Ing. Rudolf Šimko, Ing. Rastislav Trubač, prof. Ing. Ivan Zapletal, DrSc.

Vydal Klub značkárov Slovenska - KST Bratislava v r. 2002

Sample Image
Publikácia sa zameriava na využitie GPS systému v pešej turistike s dôrazom na využitie turistami - značkármi turistických chodníkov, ale dobre poslúži aj vysokohorským turistom, horolezcom a cykloturistom.


 

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.